سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره دو تابلو برق


شرکت انتقال داده های آسیاتک

الحاقیه شماره دو مناقصه تابلو برق

موضوع الحاقیه: تمدید مدت زمان مناقصه

شماره مناقصه: 01-140211

مهلت تمدید:5 اسفند ماه ساعت 16:00

 

با توجه به تعدد درخواست های واصله برای تمدید مهلت ارایه پیشنهادات مناقصه تابلو برق، زمان تحویل پاکات پیشنهاد تا روز شنبه 5 اسفند ماه ساعت 16:00 تمدید می گردد.

 

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

 

مدارک:

اسناد مناقصه