سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره یک خرید تابلو های MVشرکت انتقال داده های آسیاتک

الحاقیه شماره یک خرید تابلو های MV

موضوع الحاقیه: تمدید مدت زمان مناقصه

شماره مناقصه: 01-140304

مهلت تمدید:20 تیر ماه ساعت 17:00

 

با توجه به تعدد درخواست های واصله برای تمدید مهلت ارایه پیشنهادات مناقصه تابلو های MV ، زمان تحویل پاکات پیشنهاد تا روز چهارشنبه 20 تیر ماه ساعت 17:00 تمدید می گردد.

 

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

مدارک:

الحاقیه شماره یک