سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره 4 سیستم سرمایش


شرکت انتقال داده های آسیاتک
الحاقیه شماره چهار مناقصه سیستم سرمایش
شماره مناقصه: 03-140210
مهلت تمدید:11 بهمن ماه ساعت 16:00

قیمت های پیشنهادی می بایست تا 60 روز پس از بازگشایی اعتبار داشته باشد. بدیهی است پس از عقد قرارداد طی مدت اعلامی، قیمت های پیشنهادی به واسطه نرخ ارز یا تغییرات بازار قابل تغییر نمی باشد.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

 

مدارک:

اسناد مناقصه