سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره یک خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق FM200


شرکت انتقال داده های آسیاتک

الحاقیه شماره یک خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق FM200

موضوع الحاقیه: تمدید مدت زمان مناقصه

شماره مناقصه: 04-140304

مهلت تمدید:23 تیر ماه ساعت 17:00

 

با توجه به تعدد درخواست های واصله برای تمدید مهلت ارایه پیشنهادات مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق FM200، زمان تحویل پاکات پیشنهاد تا روز شنبه 23 تیر ماه ساعت 17:00 تمدید می گردد.

 

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

 

 

مدارک:

پیش نویس قرارداد نصب و راه اندازی

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید

الحاقیه شماره یک