سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

فروش اموال اسقاط و مازاد


  

شركت آسياتک در نظر دارد، اموال اسقاط و مازاد بر نیاز خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی براساس شرايط زير به فروش رساند.

موضوع مزایده: فروش اموال اسقاط و مازاد

مهلت بازدید و دريافت اسناد مزایده: از ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۰ اسفند ماه لغایت ساعت ۱۶ یک شنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۵ سه شنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱

تضمين شركت در مزایده: یک فقره چک و يا سفته به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال معادل صد و پنجاه میلیون ريال در وجه شركت انتقال داده های آسياتک با رعايت شرايط مندرج در اسناد مزایده

متقاضيان می توانند جهت بازدید از تجهیزات موضوع مزایده و دريافت اسناد مزایده با معرفی نامه رسمی به انبار آسياتک واقع در پردیس، شهرک فناوری، خیابان نوآوری۹، روبه روی بانک آینده مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مزایده درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مزایده گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است.

مزایده گران می توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱۵۴۴ داخلی ۱۷۴۴ تماس حاصل نمايند.