سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره دو مناقصه سیستم سرمایش


شرکت انتقال داده های آسیاتک
الحاقیه شماره دو مناقصه سیستم سرمایش
موضوع الحاقیه: تمدید مدت زمان مناقصه
شماره مناقصه: 03-140210
مهلت تمدید:4 بهمن ماه ساعت 16:00

با توجه به تعدد درخواست های واصله برای تمدید مهلت ارایه پیشنهادات مناقصه سیستم سرمایش، زمان تحویل پاکات پیشنهاد تا روز چهارشنبه 4 بهمن ماه ساعت 16:00 تمدید می گردد.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود

مدارک:

اسناد مناقصه