سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره سه مناقصه خرید و راه اندازی دیزل ژنراتور جهت دیتاسنتر فرودگاه پیام


به نام خدا
شرکت انتقال داده های آسیاتک
الحاقیه شماره سه مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور دیتاسنتر فرودگاه پیام
شماره مناقصه: 02-140210

•    علاوه بر دیزل ژنراتور مدل  C1675D5 با موتور KTA50-G8 ، دیزل ژنراتور مدل  C1675D5A با موتور KTA50-GS8 نیز قابل پیشنهاد می باشد. 
•    سایر مفاد مناقصه و بند های مربوط به الزامات فنی به قوت خود باقیست.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.
 

مدارک:

اسناد مناقصه