سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره یک مناقصه سیستم سرمایش


شرکت انتقال داده های آسیاتک
الحاقیه شماره یک مناقصه سیستم سرمایش
موضوع الحاقیه: شرایط مکانی پروژه
شماره مناقصه: 03-140210

با توجه به شرایط مکانی پروژه واقع در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام، امکان استفاده از شرایط ویژه گمرکی آن منطقه برای مناقصه گر، وجود دارد. به عبارتی مناقصه گران میتوانند پیشنهاد خود را برای تجهیزات وارداتی و تحویل داخل منطقه آزاد، بدون احتساب هزینه های گمرکی ارائه فرمایند.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

مدارک:

اسناد مناقصه