سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره یک مناقصه خرید رک و PDU


به نام خدا
شرکت انتقال داده های آسیاتک
الحاقیه شماره یک مناقصه خرید رک و PDU
موضوع الحاقیه: تمدید مدت زمان مناقصه
شماره مناقصه: 01-140210
مهلت تمدید:26 دی ماه ساعت 16:00

با توجه به تعدد درخواست های واصله برای تمدید مهلت ارایه پیشنهادات مناقصه رک و پی دی یو، زمان تحویل پاکات پیشنهاد تا روز سه شنبه 26 دی ماه ساعت 16:00 تمدید می گردد.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.
 

مدارک:

رک و پی دی یو 

الحاقیه شماره یک