سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره دو مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور دیتاسنتر فرودگاه پیام


به نام خدا
شرکت انتقال داده های آسیاتک
الحاقیه شماره دو مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور دیتاسنتر فرودگاه پیام
موضوع الحاقیه: تمدید مهلت تحویل پیشنهادات فنی و مالی
شماره مناقصه: 02-140210
مهلت تحویل پیشنهادات فنی و مالی: تا ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1402

با توجه به تعدد درخواست های واصله برای تمدید مهلت ارایه پیشنهادات مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور دیتاسنتر فرودگاه پیام،  مهلت تحویل پیشنهادات فنی و مالی تا ساعت 17:00 روز چهارشنبه 4 بهمن ماه تمدید می گردد.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.
 

مدارک:

اسناد مناقصه